Stichting

Naam en contactgegevens

Jubileumstichting Eygelshoven

Terbruggen 16
6471 JV Eygelshoven

RISN nummer: 866188083
KVK nummer: 92833748

 

Doelstelling

Doel 1:

Het initiëren en organiseren en/of coördineren van activiteiten in het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van het Socio-project in Eygelshoven; het bevorderen van de samenwerking tussen de in Eygelshoven gevestigde verenigingen en stichtingen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doel 2:

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het organiseren van activiteiten die de gemeenschapszin van de inwoners van Eygelshoven bevorderen.

Doel 3:

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het streven naar 1 of 2 keer jaarlijks een activiteit te hebben van, voor en door de gemeenschap Eygelshoven.
Vanuit de samenwerking van de verenigingen/stichtingen kunnen initiatieven ontplooid worden en voegen zo waarde toe op sociaal en maatschappelijk vlak.

Bestuurders

M.P.H. Ligter

Voorzitter

K. Kikken-Bruns

Secretaris

J.P. Cremers

Penningmeester

Uitgevoerde activiteiten

Op het ogenblik is de stichting bezig met het organiseren van het 50-jarig jubileum Socio-project. Op vrijdag 24 mei 2024 is er kienen, een kwajongconcours en een avond in het kader “Egelze zingt mit” daarbij artiesten optreden, de meesten uit het dorp zelf en “Tieëke zinge”.

Op zaterdag 25 mei is de jeugd t/m 15 jaar aan de beurt, die aan een aantal uitdagende- of behendsspelen kunnen deelnemen. Op zondag 26 mei wordt een zeskamp georganiseerd met als afsluiting van het weekend een optreden van de band “anderkovver”.

Inkomsten, uitgaven en beloningen

  • De stichting levert geen eigen middelen
  • Inkomsten worden gegenereerd uit sponsoring, giften, fondsen en subidies.
  • De inkomsten worden besteed aan de organisatie van de activiteiten zelf en huur van benodigheden.
  • De stichting heeft als doel dekkend te zijn voor het organiseren van de activiteit en daarmee geen vermogen te beheren.
  • Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Communicatie

Onderhouden van de contacten met de Eygelshovense verenigingen/stichtingen door aan te sluiten bij het overleg van de verenigingsoverleg.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt geadviseerd, gestimuleerd en ook begeleid van activiteiten en zorgdragen voor voorzieningen e.d. die nodig zijn.

Middels het lokale weekblad De Anselbode, sociale media, vlaggen, banners en posters zullen de activiteiten, die georganiseerd worden, onder de aandacht van de Eygelshovense bevolking worden gebracht.